ALL தமிழகம் செய்திகள் மாவட்ட செய்திகள் இந்தியா சினிமா ஆன்மிகம் சிறப்பு கட்டுரைகள்
வெறிச்சோடிப்போன குன்னூர்!
March 22, 2020 • தமிழ் அஞ்சல் • மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிாி மாவட்டம், குன்னூாின் அனைத்து பகுதிகளும் வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.